تعرفه خدمات دایرکتوری رویال
خدمات مناسب بر هر نوع شغل و کسب و کار

حساب رایگان

بدون پرداخت
 • ثبت کسب و کار
 • اطلاعات تماس
 • پاسخ به مشتری
 • پشتیبانی فنی
ثبت رایگان کسب و کار

حساب مبتدی

100,000 تومان
 • ثبت کسب و کار
 • اطلاعات تماس
 • پاسخ به مشتری
 • پشتیبانی فنی
ثبت کسب و کار

حساب حرفه ای

300,000 تومان
 • ثبت کسب و کار
 • اطلاعات تماس
 • پاسخ به مشتری
 • پشتیبانی فنی
ثبت کسب و کار

حساب تجاری

500,000 تومان
 • ثبت کسب و کار
 • اطلاعات تماس
 • پاسخ به مشتری
 • پشتیبانی فنی
ثبت کسب و کار